PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA –  język polski

I KONTRAKT Z UCZNIEM

1.      Informacja nt. PSO jest przekazywana przez nauczyciela ustnie w pierwszym tygodniu nauki (informacje uzupełniające można przekazać, na prośbę ucznia, na początku II półrocza). Informacje w formie zapisanej znajdują się u każdego nauczyciela języka polskiego (są stale dostępne dla ucznia .oraz rodzica podczas spotkań indywidualnych lub zebrań ogólnych).

2.       Ocenianie uczniów odbywa się w skali stopniowej (od 1 do 6) .

3.       Oceny są cząstkowe, semestralne i na koniec roku szkolnego.

4.      Przy ocenach cząstkowych nie stosuje się znaków minus (-) i plus (+).

5.      Wymagania na poszczególne  oceny w odpowiednich klasach oraz kryteria oceniania zamieszczone są w odrębnych  dokumentach.

6.      Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (musi zgłosić to przed lekcją), za co otrzymuje znak minus (-). Kolejne nieprzygotowanie do zajęć to ocena niedostateczna.

7.      Pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale również przeczytanie tekstu kultury, a także przygotowanie odpowiednich  informacji.

8.      Aktywność na lekcji premiowana jest plusami (+).Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo .dobrą. Jeżeli aktywność na lekcji jest wyjątkowa (bardzo częste zabieranie głosu, mądre i rzeczowe wypowiedzi), uczeń od razu otrzymuje ocenę bardzo dobrą (bez konieczności gromadzenia plusów).

9.      Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe są obowiązkowe,  jednak uczeń może być z nich zwolniony w wyjątkowych sytuacjach (dłuższa nieobecność spowodowana chorobą, leczeniem szpitalnym łub sanatoryjnym, problemy rodzinne, przygotowanie do konkursów przedmiotowych).

10.  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na teście, pracy klasowej, sprawdzianie czy dyktandzie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

11.  Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać prac  z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty przeprowadzenia sprawdzianu klasowego. Jeżeli tego nie uczyni, otrzymuje ocenę niedostateczną.

12.  Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Jeżeli uczeń nie poprawi oceny, brana pod uwagę jest ocena lepsza.

13.  Poprawa ocen niedostatecznych z prac pisemnych jest dobrowolna i musi odbywać się w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia pracy. Poprawę uczeń pisze tylko raz.

14.  Kartkówka jest formą sprawdzianu bieżącego. Swoim zakresem treści obejmuje maksimum 3 jednostki tematyczne i nie musi być zapowiadana wcześniej. Dotyczy to także .odpowiedzi ustnych.

Jeżeli uczeń pisze sprawdzian/kartkówkę niesamodzielnie – nauczyciel  może odebrać kartkę i nie ma obowiązku jej sprawdzania.

15.  Nauczycie! ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac kontrolnych w ciągu dwóch tygodni.

16.  Uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy z aktualnymi zapisami na każdej lekcji. Zeszyty obejmujące zapisy wcześniejszych tematów z bieżącego roku szkolnego powinny być udostępniane nauczycielowi do wglądu.

17.  Uczeń zobowiązany jest także do posiadania zeszytu do prac domowych, który powinien zawierać wszystkie wypracowania domowe (dłuższe formy wypowiedzi)                z danego roku .szkolnego.

18.  Prace klasowe, sprawdziany obejmujące większy zakres materiału, dyktanda, testy pisane są na papierze .podaniowym, którego określoną przez nauczyciela ilość uczniowie przynoszą na początku roku szkolnego (do 15 września) i zostawiają           w gabinecie języka polskiego.

19.  Raz w semestrze cała klasa może poprosić nauczyciela, by nie wpisywał ocen                       z kartkówek lub niewielkich sprawdzianów, jeżeli oceny te są niekorzystne dla uczniów. Nie dotyczy to sprawdzianów z lektury.

20.  Przed omówieniem zapowiedzianej lektury odbywają się sprawdziany pisemne badające znajomość treści utworu.

21.  Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy. Za wykonanie dodatkowych prac nauczyciel może wystawić oceny od celującej do dobrej – nie może to być  ocena niedostateczna, dopuszczająca lub dostateczna.

22.  Za .udział w konkursach polonistycznych uczeń otrzymuje .ocenę celującą lub bardzo dobrą.

23.  Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad porządku w czasie lekcji.

24.  Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole.

25.  Uczeń zagrożony oceną niedostateczną na semestr bądź koniec roku ma możliwość jej poprawienia najpóźniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Inne oceny nie podlegają poprawie – na ocenę końcową uczeń pracuje przez cały semestr.

26.  Jeśli uczeń opuścił 50 % lekcji i brak jest podstaw do wystawienia oceny, nie jest klasyfikowany.

27.  Wszystkie uwagi i oceny wpisywane przez nauczyciela w zeszycia lub na pracy klasowej muszą być podpisane przez rodziców.

II OBSZAR I RODZAJE AKTYWNOŚCI

1.      Na lekcjach języka polskiego oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

·         odpowiedzi ustne,

·         recytacja utworów literackich, dyktanda,

·         sprawdziany pisemne,

·         prace klasowe,

·         testy kompetencji,

·         kartkówki,

·         wypracowania,

·         zadania domowe,

·         aktywność na lekcji,

·         zadania dodatkowe,

·         udział w konkursach (klasowych, szkolnych, pozaszkolnych),

·         dłuższe wypowiedzi ustne (na ocenę}, krótsze {metoda plusów ~ minusów), samodzielność w zdobywaniu informacji (słowniki, encyklopedie w media), oryginalność, pomysłowość w prezentowaniu swoich działań twórczych

·         (inscenizacje, audycje, działalność plastyczna),

·         zaangażowanie w tok lekcji,

·         umiejętność pracy zespołowej,

·         estetyka prac, zeszytu,

·         kultura języka.

2.      O postępach ucznia informują zróżnicowane źródła. Decydujący wpływ na ocenę końcową ucznia mają:

·         samodzielne prace pisemne (prace klasowe, testy, sprawdziany),

·         odpowiedzi ustne i zaangażowanie w tok lekcji,

·         oryginalność i pomysłowość w prezentowaniu działań twórczych.

Inne czynniki wpływające na ocenę:

·         prace domowe,

·         przygotowanie do lekcji,

·         estetyka zeszytu,

·         estetyka prac,

·         kultura języka,

·         recytacja.

3.      Szczegółowe kryteria oceniania i punktacja zawarte są w odrębnym dokumencie.

III NARZĘDZIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU

1.      Praca klasowa z literatury odbywa się po zakończeniu omawiania lektury lub dłuższego cyklu tematów i ma na celu sprawdzenie umiejętności konstruowania przez ucznia poszczególnych form wypowiedzi.

2.      Praca klasowa z gramatyki obejmuje materiał językowy z danego działu i sprawdza umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką Odbywa się po omówieniu konkretnego działu nauki o języku.

3.      Sprawdziany badają stopień przyswojenia przez ucznia wiedzy z zakresu literatury (twórca, teoria literatury, lektura) ,gramatyki (wiadomości z poszczególnych działów) i ortografii (dyktanda, znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych).

4.      Testy kompetencji przeprowadzane są zgodnie z rozkładem materiału i planem pracy na dany rok szkolny, a ich ilość zależy od liczby godzin przeznaczonych w tygodniu dla poszczególnych klas.

5.      Częstotliwość przeprowadzania sprawdzianów kartkówek, dyktand oraz oceniania odpowiedzi ustnych, recytacji, zadań domowych wynika z rozkładu materiału nauczania języka polskiego w poszczególnych klasach.

 

III ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z UCZNIEM I RODZICAMI

 Na lekcjach języka polskiego możliwe są następujące formy współdziałania nauczyciela z uczniem   i rodzicami:

1.      Jawność wystawianych ocen według znanych uczniowi i rodzicom kryteriów i wymagań.

2.      Odnotowywanie informacji dotyczących ucznia w dzienniku, indeksie ucznia lub zeszycie przedmiotowym. (uwagi zapisane przez nauczyciela w indeksie lub zeszycie przedmiotowym powinny być podpisane przez rodzica).

3.      Kontakty z rodzicami:

·         zebrania z rodzicami,

·         wezwania do szkoły,

·         rozmowy poza szkołą,  rozmowy telefoniczne,

·         zawiadomienia o przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec  semestru i roku szkolnego.

Pozostałe kwestie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte są w Szkolnym Systemie Oceniania.

                                                                                              Opracowanie : Anna Szczepaniak