Praca pisemna

 

KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH PISEMNYCH FORM WYPOWIEDZI

I TREŚĆ ( 0 – 4 p.)

– temat rozwinięty na poziomie bardzo dobrym;

– temat rozwinięty na poziomie średnim;

temat słabo rozwinięty;

– podjęta próba rozwinięcia tematu;

– praca nie odnosi się do problemu sformułowanego w temacie;

4 p.

3 p.

2 p.

1 p.

0 p.

II SEGMENTACJA TEKSTU ( 0 – 1 p.)

– segmentacja konsekwentna i celowa;

– segmentacja przypadkowa lub brak segmentacji;

1 p.

0 p.

III STYL ( 0 – 1 p.)

– styl konsekwentny, dostosowany do wskazanej formy wypowiedzi;

– styl niekonsekwentny lub niedostosowany do wskazanej formy wypowiedzi;

1 p.

0 p.

IV JĘZYK ( 0 – 2 p.)

– dopuszczalnych 5 błędów (składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, fleksyjnych lub stylistycznych)

– dopuszczalnych 6 błędów (składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, fleksyjnych lub stylistycznych)

 – powyżej 6 błędów (składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, fleksyjnych lub stylistycznych)

2 p.

 

1 p.

 

0 p.

V ORTOGRAFIA ( 0 – 1 p.)

– dopuszczalne 2 błędy;

– powyżej 2 błędów;

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

– dopuszczalne 3 błędy;

– powyżej 3 błędów;

1 p.

0 p.

 

1 p.

0 p.

VI INTERPUNKCJA ( 0 – 1 p.)

– dopuszczalne 3 błędy;

– powyżej 3 błędów;

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

– dopuszczalne 4 błędy;

– powyżej 4 błędów.

1 p.

0 p.

 

1 p.

0 p.

 

Uwaga!

W pracach zajmujących mniej niż połowę wyznaczonego miejsca przyznaje się punkty wyłącznie za realizację tematu (p. I ).

 

Przeliczanie punktów na ocenę:

10 – 9 p.         bardzo dobry;

8 – 7 p.           dobry;

6 – 5 p.           dostateczny;

4 – 3 p.           dopuszczający;

2 – 0 p.           niedostateczny.