Dyktando

0 błędów, praca estetyczna  – ocena bardzo dobra; 

1 –  2 błędy                                   –ocena dobra;
3 –  4 błędy                                  – ocena dostateczna;
5 –  6 błędów
                               –ocena dopuszczająca;

7 błędów                                      –ocena niedostateczna;

W wyżej podanych kryteriach ocen bierze się pod uwagę błędy ortograficzne podstawowe .(Ort.)

Do błędów drugorzędnych (ort.) należą:
          pisownia wyrazów obcych, nazwisk i nazw rzadko używanych
          łączna i rozłączna pisownia przyimków złożonych, wyrażeń przyimkowych i cząstek –inąd,-kolwiek,-kroć,
          pisownia rzeczowników zakończonych w mianowniku   na   –ia, -ja,
          w klasie pierwszej  – pisownia „nie” z imiesłowami.

2 błędy ortograficzne drugorzędne uznaje się jako błąd ortograficzny podstawowy.
(2 ort.= Ort.)
6 błędów interpunkcyjnych traktuje się jako błąd ortograficzny podstawowy.                                             (6 int. = Ort.)
Ten sam błąd popełniony dwukrotnie uznaje się jako jeden.